PDA

View Full Version : Thế bấm hợp âm trên guitarminh3d
16-06-2008, 12:06 PM
Các bạn nào chưa biết về nhạc lý xin mời xem bên phần nhạc lí cơ bản trước. Xin cảm ơn.

+ Để có thể đệm hát bạn cần biết hợp âm và điệu nhạc.
a.Hợp âm:
- Hợp âm là tập hợp các âm thanh theo một trật tự nhất định. Hợp âm và điệu nhạc là những yếu tố chính trong vấn đề đệm hát.
- Có rất nhìu hợp âm , ở đây ta chỉ xét các loai cơ bản, thường sử dụng nhiều nhất trong đệm hát.
- Việc áp dụng hợp âm nào để đệm hát còn phụ thuộc vào giọng của ngời hát đó (người ta còn gọi là tông nhạc hay cung nhạc).
- Người ta dùng Chữ cái để ký hiệu cho Hợp âm trưởng. C = Do trưởng, D= Re trưởng, E= Mi trưởng, F=Fa trưởng, G= Sol trưởng, A= La trưởng, B= Si trưởng.
- Chữ cái thêm chữ "m" phía sau người ta gọi là hợp âm thứ. Cm= Do thứ, Dm= Re thứ, Em= Mi thứ,Fm= Fa thứ, Gm= Sol thứ, Am= La thứ, Bm= Si thứ.
- Chữ cái thêm số "7" phía sau người ta gọi là hợp âm bảy . C7= Do bảy, D7= Re bảy, E7= Mi bảy,F7= Fa bảy, G7= Sol bảy, A7= La bảy, B7= Si bảy.

b.Các thế bấm hợp âm căn bản:
Quy ước:
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fqu.jpg)
Các hợp âm trưởng:

Tên hợp âm : Do trưởng
Ký hiệu: C
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FC.jpg)
Tên hợp âm : Re trưởng
Ký hiệu: D
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FD.jpg)
Tên hợp âm : Mi trưởng
Ký hiệu: E
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FE.jpg)
Tên hợp âm : Fa trưởng
Ký hiệu: F
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FF.jpg)
Tên hợp âm : Sol trưởng
Ký hiệu: G
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FG.jpg)
Tên hợp âm : La trưởng
Ký hiệu: A
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FA.jpg)
Tên hợp âm : Si trưởng
Ký hiệu: B
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FB.jpg)
Các hợp âm thứ:

Tên hợp âm : Do thứ
Ký hiệu: Cm
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FCm.jpg)
Tên hợp âm : Re thứ
Ký hiệu: Dm
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FDm.jpg)
Tên hợp âm : Mi thứ
Ký hiệu: Em
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FEm.jpg)
Tên hợp âm : Fa thứ
Ký hiệu: Fm
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FFm.jpg)
Tên hợp âm : Sol thứ
Ký hiệu: Gm
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FGm.jpg)
Tên hợp âm : La thứ
Ký hiệu: Am
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FAm.jpg)
Tên hợp âm : Si thứ
Ký hiệu: Bm
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FBm.jpg)
Các hợp âm bảy:

Tên hợp âm : Do bảy
Ký hiệu: C7
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FC7.jpg)
Tên hợp âm : Re bảy
Ký hiệu: D7
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FD7.jpg)
Tên hợp âm : Mi bảy
Ký hiệu: E7
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FE7.jpg)
Tên hợp âm : Fa bảy
Ký hiệu: F7
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FF7.jpg)

minh3d
16-06-2008, 12:07 PM
Tên hợp âm : Sol bảy
Ký hiệu: G7
[/URL][Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FG7.jpg)
Tên hợp âm : La bảy
Ký hiệu: A7
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FA7.jpg)
Tên hợp âm : Si bảy
Ký hiệu: B7
[Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] ges%2Fhopam%2FB7.jpg)

-Trên đây chỉ là những hợp âm căn bản, nếu bạn muốn học thêm nhiều hợp âm khác ,xin mời bạn dơwnload Ebook Hợp âm guitar
[U]Ebook Hợp âm guitar ([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí] re%2Fguitarchoir.pdf)(5,5M)


([Link và hình ảnh đã được ẩn. Bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí])